doujiangyoutlao
楼主
3318 主题数
122 回复数
楼主 发表于 2020.01.04 20:36:35 20606 浏览 4 回复 0

三星Galaxy Note10 进 挖煤模式(刷机模式)双清模式方法

适用:

SM-N9700,SM-N971N,SM-N970F,SM-N970U,SM-N970U1,SM-N970W

SM-N9730,SM-N973F,SM-N973U,SM-N973U1,SM-N973W

SM-N9750,SM-N975F,SM-N975U,SM-N975U1,SM-N975W

SM-N9760,SM-N976V,SM-N976B,SM-N976N,SM-N976U1


--------------------------------------------------------

挖煤模式(Download Mode)方法

--------------------------------------------------------

  1. 手机正常关机

  2. 按住音量上键+音量下键不松开直接连电脑

  3. 出现警告(Warning)界面松开全部按键

  4. 再按音量上即可进入挖煤模式(刷机模式)


--------------------------------------------------------

双清模式(Recovery mode/Hard Reset)方法

--------------------------------------------------------

  1. 手机正常关机

  2. 按住电源键键+音量上键不松开

  3. 手机会自动进入双清模式

--------------------------------------------------------doujiangyoutlao
2楼
3318 主题数
122 回复数
2楼 发表于 2020.02.12 14:54:40 0

支持下

qq364616599
3楼
0 主题数
1 回复数
3楼 发表于 2021.02.13 01:43:59 0

支持

回复